Pravila in pogoji nagradnih iger 2many4granny

1. SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator 2manny4granny, Jasna Žaler Culiberg s.p., Groharjeva 7a, 1230 Domžale (v nadaljevanju: organizator), prireja nagradno igro (v nadaljevanju: nagradno igro). Facebook Inc. ne sodeluje v nagradni igri in za njeno izvedbo v nobenem primeru ne odgovarja, prav tako nagradne igre ne sponzorira ali upravlja, platforma je le njen gostitelj. Nagradna igra se bo izvajala na Facebook profilu 2many4granny v obdobju, ki je naveden pod posamično nagradno igro na Facebook profilu 2many4granny.

2. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki:

– je polnoleten državljan Republike Slovenije

– ima Facebook profil

– v času izvedbe nagradne igre izvede potrebne korake za sodelovanje v nagradni igri, ki so v objavi nagradne igre navedeni na Facebook profilu 2many4granny.

Nagrajenec bo objavljen na Facebook profilu 2many4granny. Sodelovanje je brezplačno. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki se strinjajo s pogoji in pravili nagradne igre. Svoje strinjanje s sodelovanjem v nagradni igri potrdijo z objavo komentarja. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo.

3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri (v nadaljevanju: sodelujoči) na družbenem omrežju Facebook na profilu 2many4granny pod objavo posamične nagradne igre naredi zahtevane korake v nagradni igri. Všečkanje, deljenje ali označevanje drugih oseb v nagradni igrah ni pogoj za sodelovanje.

4. POSTOPEK IZBORA NAGRAJENCEV

Nagrado za posamično nagradno igro bomo v navedenem časovnem obdobju izžrebali na sedežu podjetja 2manny4granny, Jasna Žaler Culiberg s.p., Groharjeva 7a, 1230 Domžale.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

5. NAGRADA

Nagrajenec prejme nagrado, ki je navedena pod posamično objavo nagradne igre.

6. PODELITEV NAGRADE

Zmagovalec tekmovanja bodo o rezultatu obveščeni prek družbenega medija Facebook.

7. NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec bo o prevzemu nagrade obveščen prek družbenega omrežja Facebook, nagrado pa lahko prevzame v 14. dneh po obvestilu, v kolikor z nagradno igro ni izrecno drugače določeno. Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe. Nagrajenec bo nagrado prevzel z osebnim dokumentom in po izpolnitvi izjave o prevzemu nagrade in izračunu dohodnine. Nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je po zakonu davčni zavezanec, zato bo moral na poziv organizatorja posredovati podatke o svoji davčni številki in pred prevzemom nagrade izpolniti izjavo o prevzemu nagrade in izračunu dohodnine. V primeru, da nagrajenec ne prevzame nagrade v roku 14 dni od objave nagrajenca, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru nagrada ne bo podeljena, organizator pa postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. Organizator bo od tržne vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. V kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR, se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 % od vrednosti dobitka. Izračun in plačilo akontacije dohodnine za prejem nagrade višje od 42 EUR, bo za prejemnika odvedel organizator nagradne igre.  Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

8. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, vsakršne posledice ob koriščenju nagrade.

9. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator, kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Organizator zagotavlja, da se po prenehanju potrebe po hrambi podatkov ali na podlagi zahtevka udeleženca nagradne igre, osebni podatki izbrišejo.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov lahko naslovite na: 2many4granny@gmail.com.

Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme nagrado, objavijo v medijih obveščanja.

10. KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook profilu 2many4granny in. Pravila nagradne igre so dostopna na Facebook profilu 2many4granny, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na 2many4granny@2many4granny

11. DRUGO

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno organizator, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu odbora in pri izvedbi igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem v aplikaciji. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Ljubljana, dne 20. 10. 2020